صفحه نخست > خاک پوششی > ویژگیهای خاک پوششی

ویژگیهای خاک پوششی


9 مهر 1394. نویسنده: kimiagostar
ویژگیهای خاک پوششی
 
مهمترین ویژگیهایی که در خاک باید مورد بررسی قرار گیرد به شرح زیر می باشد:

- ظرفیت نگهداری آب

- اسیدیته

- ساختار

- میزان مواد غذایی

از آنجایی که آب از طریق سطح خاک پوششی تبخیر میشود ظرفیت نگهداری آب خاک از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. به عبارتی خاک باید توانایی جذب و حفظ آب را داشته باشد. ظرفیت نگهداری آب خاک به سه عامل:

- میزان رطوبت موجود در خاک پوششی

- غلظت و تراکم مواد معدنی پوسیده و تجزیه شده

- میزان خاصیت موئینگی

وابسته است.

هرچه رطوبت خاک بیشتر باشد آب بیشتری در اختیار قارچ در حال رشد قرار میدهد که در عملکرد و وزن قارچها موثر است. رطوبت خاک پوششی باید بین 68 تا 76 درصد باشد. رطوبت خاک توسط تولیدکنندگان تایین میشود. هر خاک ظرفیت نگهداری متفاوتی داشته و بر این اساس به گروهای سنگین و سبک تقسیم بندی میشوند. به عنان مثال خاک تاپ ترا جز خاکهای سنگین طبقه بندی میشود.

بازگشت